ICV -安装、调试和验证视频

KROHNE ICV视频支持您处理KROHNE设备从开箱到验证。这些视频一步一步地向你展示了确切的过程。

视频可以在你的个人电脑、平板电脑或手机上播放,这样你就可以直接在公司合适的地方观看视频。

H250 M40

拆箱
FR
TR
CS
机械安装
FR
TR
CS

电气安装/调试

机械流指示
FR
TR
CS
用于流量监控的最小和最大限制开关
FR
TR
CS
4…20mA / HART 7用于连续流量测量
FR
TR
CS
数字通信通过基金会现场总线或Profibus PA
FR
TR
CS
4…20mA / HART 7和通过LCD和脉冲输出的累加器
FR
TR
CS
改造的模块
FR
TR
CS

验证

机械验证
FR
TR
CS
电子验证
FR
TR
CS

OPTISWIRL 4200

OPTIMASS 1400

拆箱
FR
TR
CS
PL
机械安装
FR
TR
CS
PL
电气安装
FR
TR
CS
PL
调试
FR
TR
CS
PL

验证

OPTICHECK移动
FR
TR
CS
PL
OPTICHECK DTM
FR
TR
CS
PL
OPTICHECK主
FR
TR
CS
PL

OPTIMASS 2400

拆箱
FR
TR
CS
PL
机械安装
FR
TR
CS
PL
电气安装
FR
TR
CS
PL
调试
FR
TR
CS
PL

验证

OPTICHECK移动
FR
TR
CS
PL
OPTICHECK DTM
FR
TR
CS
PL
OPTICHECK主
FR
TR
CS
PL

OPTIMASS 6400

拆箱
FR
TR
CS
PL
机械安装
FR
TR
CS
PL
电气安装
FR
TR
CS
PL
调试
FR
TR
CS
PL

验证

OPTICHECK移动
FR
TR
CS
PL
OPTICHECK DTM
FR
TR
CS
PL
OPTICHECK主
FR
TR
CS
PL